REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

§ 1 UŻYWANE POJĘCIA

1. Fotograf
Kamilla Borkowska prowadząca działalność gospodarczą jako Kama Bork, Kamilla Borkowska, ul. Stanisława Kazury 2C lok. 29, 02-795 Warszawa, NIP: 822-180-26-76.
2. Studio
Miejsce wykonywania usług fotograficznych przez firmę Kama Bork, w Warszawie, przy ul. Stanisława Kazury 2C lok. 29.
3. Plan zdjęciowy
Szczególną i najważniejszą częścią studia jest plan zdjęciowy – miejsce w którym Fotograf pracuje sam lub z Współpracownikami. Inne osoby nie wchodzą na plan zdjęciowy bez wyraźnego zaproszenia przez Fotografa.
4. Portfolio
Wszystkie zdjęcia przedstawione na stronach internetowych kamabork.com oraz zdjecia-biznesowe.pl
Przyjmuje się, że portfolio jest niematerialnym elementem umowy zawartej z Klientem.
Klient dokonując rezerwacji terminu potwierdza, że zapoznał się z nim i wykonywane dla niego zdjęcia nie będą odbiegać charakterem od portfolio.
5. Współpracownicy
Współpracownikiem Fotografa może być osoba w dowolnej formie przez niego zatrudniona lub przybrana do pomocy. Współpracownicy mogą występować w imieniu Fotografa i zastępować go we wszystkich czynnościach z wyjątkiem fotografowania – o ile umowa zawarta z Klientem nie stanowi inaczej.
6. Oferta
Zakres, sposób, warunki i ceny wykonywania usług oraz przykłady zdjęć przedstawione w portfolio na stronach internetowych kamabork.com i zdjecia-biznesowe.pl. Portfolio stanowi bardzo ważny, niematerialny element oferty, który określa estetykę i charakter zdjęć wykonywanych przez Fotografa.
7. Klient
Klient to osoba fizyczna, która dokonała rezerwacji terminu sesji i wpłaciła zadatek.
Podmioty gospodarcze nie są klientami lecz mogą być stronami umów. Zawarcie umów z podmiotami gospodarczymi zawsze odbywa za pomocą maili lub rozmów telefonicznych potwierdzonych mailami. Pisemne zaakceptowanie oferty przygotowanej przez Fotografa w odpowiedzi na zapytanie ofertowe jest równoznaczne z zawarciem umowy.
8. Zadatek (opłata rezerwacyjna)
Zadatek jest traktowany jak bezzwrotna opłata rezerwacyjna. W momencie wpłacenia zadatku rozpoczyna się pierwszy etap świadczenia usługi polegający na zablokowaniu dostępności wybranego terminu dla innych osób. Gwarantuje to Klientowi wykonanie usługi w zarezerwowanym terminie, a w przypadku gdyby Klient zrezygnował z usługi lub nie pojawił się w terminie w studio – częściowo rekompensuje straty Fotografowi i Współpracownikom.
Opłata rezerwacyjna nie jest zaliczką i jest bezzwrotna.
Wpłacenie zadatku, zgodnie z Artykułem 394 Kodeksu Cywilnego oznacza, że
a) zgodnie z §1 artykułu 394 – „w razie niewykonania umowy przez jedną ze stron druga strona może bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstąpić i otrzymany zadatek zachować, a jeżeli sama go dała, może żądać sumy dwukrotnie wyższej”,
b) zgodnie z §2 artykułu 394 – „w razie wykonania umowy zadatek ulega zaliczeniu na poczet świadczenia strony, która go dała; jeżeli zaliczenie nie jest możliwe, zadatek ulega zwrotowi” i
c) zgodnie z §3 artykułu 394 – „w razie rozwiązania umowy zadatek powinien być zwrócony, a obowiązek zapłaty sumy dwukrotnie wyższej odpada. To samo dotyczy wypadku, gdy niewykonanie umowy nastąpiło wskutek okoliczności, za które żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności albo za które ponoszą odpowiedzialność obie strony”.
9. Voucher
Voucher jest zobowiązaniem Fotografa do realizacji opisanej na nim usługi w sposób określony w paragrafie 4 regulaminu zatytułowanym „Vouchery”.
10. Kupujący
Osoba fizyczna lub podmiot gospodarczy dokonujący zakupu vouchera, występująca jako przedstawiciel przyszłego Klienta.
11. Osoba obdarowana
Osoba fizyczna której Kupujący przekazał voucher. Osobami obdarowanymi nie mogą być podmioty gospodarcze, instytucje ani organizacje.
12. Usługa.
Usługa to wszystkie działania podejmowane przez Fotografa i/lub Współpracowników w celu realizacji oferty wybranej przez Klienta.
Świadczenie usługi rozpoczyna się w chwili dokonywania rezerwacji terminu – przez internet lub telefonicznie.
Zakończenie świadczenia usługi następuje w jednym z trzech przypadków:
a) niewpłaceniu przez Klienta zadatku w wyznaczonym terminie
b) przekazania Klientowi i zaakceptowaniu przez niego materiału zdjęciowego (w przypadku braku uwag automatycznie po upływie 5 dni kalendarzowych od przekazania materiału zdjęciowego)
c) z powodu niestawienia się klienta w zarezerwowanym terminie na sesję lub spóźnienia uniemożliwiającego wykonanie usługi
13. Sesja
Sesja to odbywająca się w określonym miejscu i czasie część świadczenia usługi obejmująca bezpośrednie przygotowania do zdjęć, fotografowanie oraz, w niektórych przypadkach, wybranie zdjęć do retuszu. Sesja rozpoczyna się w terminie określonym podczas rezerwacji, a kończy w chwili zakończenia fotografowania (i ewentualnie w części ofert – wybierania zdjęć) lub po upływie
określonego ofercie czasu trwania sesji. O przebiegu sesji, udziale Współpracowników, osób trzecich oraz o wyborze i ustawieniach sprzętu decyduje Fotograf.
14. Obróbka
Obróbka polega na korekcie podstawowych parametrów zdjęcia, takich jak ekspozycja, kontrast, jasność, nasycenie kolorów, balans bieli itp.
15. Retusz
Retusz jest rozszerzeniem obróbki o ręczne zmienianie wyglądu całego zdjęcia lub/i jego szczegółów. Jego zakres może być bardzo różny. Najczęstsze przykłady to: wygładzanie skóry, spłycanie zmarszczek, odchudzanie sylwetki, zmienianie wyglądu elementów zdjęcia.

§2 OFERTA

1. Klient wybiera usługę spośród ofert przedstawionych na stronach internetowych kamabork.com oraz zdjecia-biznesowe.pl
2. Portfolio jest niematerialnym elementem oferty. Klient dokonując rezerwacji terminu potwierdza, że zapoznał się z nim, a wykonywane zdjęcia będą w takim samym stylu. Rezerwacja terminu i wpłata zadatku jest równoznaczna z akcpetacją całej oferty, w szczególności sposobu fotografowania, obróbki oraz retuszu zdjęć pokazanego w portfolio Fotografa.
3. Klient przed dokonaniem rezerwacji musi zapoznać się z ewentualnymi ograniczeniami opisanymi w ofercie oraz wymienionymi poniżej:
a) Fotograf nie wykona zdjęć, które uznałby za wulgarne, pornograficzne lub znacząco różniace się charakterem od portfolio
b) Sesje aktu artystycznego i sesje buduarowe przeznaczone są tylko dla osób pełnoletnich
c) Sesje aktu artystycznego nie są realizowane dla mężczyzn
d) Sesje osób pełnoletnich odbywają się bez osób towarzyszących (chyba że wcześniej Fotograf wyrazi na to zgodę potwierdzoną pisemnie mailem)
e) Osoby niepełnoletnie na sesję do portfolio, polaroidów, kobiece lub męskie muszą przybyć do studia z opiekunem prawnym, który wyrazi zgodę na realizację sesji. Opiekun może być obecny w studio, ale nie ma prawa przebywać na planie zdjęciowym podczas pracy Fotografa
f) Ilość osób, które mogą brać udział w sesjach rodzinnych i grupowych jest ograniczona do liczby podanej w ofercie
g) Reguły bezpieczeństwa sanitarnego w studio mogą być bardziej rygorystyczne niż powszechnie obowiązujące
4. Rozszerzenie usługi o czynności inne niż opisane w ofercie wymaga uzgodnienia z Fotografem i/lub Współpracownikami rodzaju, zakresu, ceny oraz sposobu realizacji i musi mieć charakter pisemny w postaci potwierdzenia mailem.
5. Klient dokonuje rezerwacji terminu sesji przez internet lub, w przypadku ofert niedostępnych w rezerwacji internetowej – telefonicznie. W przypadku rezerwacji telefonicznej uzgodniony termin zostaje wstępnie zablokowany dla rezerwacji internetowej, a do Klienta wysyłany jest mail zawierający:
a) Informacje o wybranej ofercie – nazwę sesji, cenę, wysokość zadatku, ewentualne usługi dodatkowe wraz z ich cenami i – ewentualnie – warunkami realizacji
b) Datę i godzinę rozpoczęcia sesji
c) Link umożliwiający dokonanie wpłaty zadatku przez dotpay
d) Termin w którym link do płatności wygaśnie, a rezerwacja – przy braku płatności – zostanie anulowana.
6. Możliwe jest osobiste dokonanie rezerwacji w studio – płatność kartą, gotówką lub w formie przelewu na numer telefonu wskazany przez Fotografa.
7. Płatność zadatku przelewem jest możliwa tylko w przypadku odległych terminów realizacji (trzy tygodnie lub więcej), zawsze po telefonicznym uzgodnieniu z Fotografem.
8. Zarezerwowanie przez Klienta terminu i wpłata zadatku jest równoznaczna z zakceptowaniem oferty i regulaminu świadczenia usług oraz zawarciem umowy.
9. Pisemne umowy między Klientem a Fotografem sporządzane są jedynie w przypadku ofert indywidualnie przygotowywanych dla Klienta.

§3 REZERWACJE

1. Sesje fotograficzne realizowane są wyłącznie po zarezerwowaniu terminu i wpłacie zadatku.
2. Fotograf, w drodze wyjątku, może wyrazić zgodę na realizację sesji bez wpłaty zadatku lub zrealizować sesję bez rezerwacji.
3. Usług dostępnych w systemie rezerwacji mafelo.com nie rezerwuje się telefonicznie.
4. Terminy sesji niedostępnych w systemie rezerwacji mafelo.com lub sesji z udziałem Współpracowników takich jak wizażystka lub stylistka uzgadnia się i wstępnie rezerwuje telefonicznie. Wstępne rezerwacje są potwierdzane mailem zawierającym link do płatności zadatku. Link standardowo jest aktywny przez dwie godziny, chyba że zostanie to inaczej uzgodnione z Fotografem. Po dokonaniu w ustalonym terminie wpłaty zadatku wstępna rezerwacja staje się ostateczną i jest równoznaczna z zawarciem umowy na wykonanie usługi. Zmiana terminu ostatecznego wymaga zgody Fotografa potwierdzonej mailem lub wiadomością sms.
5. Rezerwację można anulować lub jednorazowo zmienić nie później niż 3 dni robocze przed umówionym terminem sesji. Zmiana lub anulowanie rezerwacji po tym terminie pociąga za sobą utratę wpłaconego zadatku lub – w przypadku vouchera – utratę jego ważności.
6. Skuteczne anulowanie lub zmiana terminu rezerwacji musi zostać zgłoszone telefonicznie i potwierdzone mailem i/lub przez system rezerwacyjny. Samo wysłanie wiadomości mailem, smsem, przez portal społecznościowy lub w innej formie elektronicznej nie jest skuteczną formą anulowania lub zmiany terminu.
7. Przy zmianie rezerwacji nowy termin wyznacza Fotograf.
8. Jeśli nowego terminu nie będzie można wyznaczyć od razu to przed upływem trzech tygodni Klient nawiąże ponowny kontakt z Fotografem. Brak kontaktu będzie równoznaczny z rezygnacją z realizacji usługi i utratą zadatku.
9. Rezygnacja z części zarezerwowanej usługi nie zmienia jej ceny.

§4 VOUCHERY

1. Vouchery mogą być kwotowe lub dotyczyć konkretnej sesji wybranej z aktualnej oferty.
2. Wybór sesji na voucher dokonywany jest telefonicznie. Po wybraniu sesji lub kwoty vouchera Kupujący przygotowuje i przesyła mailem krótki tekst okolicznościowy, który umieszczony zostanie w górnej części vouchera. Nie ma możliwości personalizacji szaty graficznej vouchera.
3. Fotograf przygotowuje projekt vouchera i przesyła go mailem do akceptacji. W lewym dolnym rogu projektu umieszczany jest rząd zer, który we właściwym voucherze jest zastępowany jego kodem identyfikacyjnym. Jeśli kupujący nie zgłasza poprawek do projektu to jego opłacenie jest możliwe za pomocą wysłanego przez Fotografa linku do płatności dotpay, przelewem lub osobiście w studio kartą lub gotówką.
4. Opłacony voucher zawiera:
a) nazwę sesji,
b) czas trwania sesji,
c) ilość zestawów ubrań, które mogą być wykorzystane podczas sesji (własne ubrania Klienta)
d) ilość zdjęć które zostaną poddane retuszowi,
e) termin ważności określony przez podanie do końca którego miesiąca w którym roku voucher musi być wykorzystany (4 miesięcy, o ile Fotograf nie ustali innego terminu z Kupującym)
f) kod identyfikacyjny vouchera niezbędny do zarezerwowania terminu i wykonania usługi
g) ewentualnie inne usługi wykonywane podczas sesji
5. Na voucherze kwotowym musi być podana jego wartość w PLN. Dodatkowo może zawierać krótki tekst przygotowany przez Kupującego i dodatkowe informacje uzgodnione z Fotografem
6. Opłacony voucher może zostać przekazany:
a) osobiście w studio
b) za dopłatą wysłany kurierem na wskazany adres
c) wysłany w załączniku maila jako plik jpg, do wydrukowania w dowolnym fotolabie na błyszczącym papierze fotograficznym w formacie 10 x 15 cm
7. W chwili przekazania Fotografowi kodu identyfikacyjnego vouchera Osoba obdarowana staje się Klientem. Podanie kodu identyfikacyjnego vouchera umożliwia rezerwację terminu. Musi być ona dokonana telefonicznie nie później niż 30 dni przed wygaśnięciem terminu ważności vouchera. Termin potwierdzany jest mailem i traktowany tak samo jak terminy rezerwowane wpłatą zadatku.
8. Jeśli z winy Klienta (np. nieobecność na sesji) voucher przedwcześnie utraci ważność to zarezerwowanie nowego terminu jest możliwe po dokonaniu bezzwrotnej opłaty rezerwacyjnej w wysokości takiej jak dla sesji opisanej na voucherze według cen z dnia w którym umówiany jest nowy termin.
9. W szczególnych przypadkach Fotograf może zaproponować późniejszy termin realizacji vouchera, przedłużając tym samym ważność vouchera. Przedłużenie ważności vouchera musi być potwierdzone pisemnie mailem.
10. Voucher traci ważność w ostatnim dniu miesiąca podanego jako termin ważności. Po upływie tego terminu wygasają prawa do wszelkich roszczeń z tytułu niewykorzystania vouchera.
11. Voucher nie może być wymieniony na środki pieniężne.
12. Wartość vouchera określona jest cenami z dnia jego zakupu.
13. Za zgodą Fotografa możliwa jest zamiana usługi opisanej na voucherze na inną. Przy takiej zamianie
a) rozliczenie wartości vouchera następuje według cen obowiązujących w dniu rezerwacji terminu.
b) wybranie usługi lub usług o wartości mniejszej niż opisana na voucherze nie umożliwia zwrotu części środków pieniężnych
c) wybranie usługi lub usług o wartości większej niż opisana na voucherze wymaga dopłaty zgodnej z cenami obowiązującymi w dniu rezerwacji terminu.

§5 PŁATNOŚCI

1. Płatność za usługę realizowana jest w dwóch lub trzech etapach:
a) zadatek w wysokości określonej w ofercie, wpłacany przy rezerwacji terminu
b) rozliczenie sesji – wpłata różnicy między ceną sesji a wartością zadatku, która następuje w studio po zakończeniu sesji
c) ewentualna dopłata za dodatkowo wybrane usługi i produkty dostępne po zakończeniu sesji
2. Zadatek może być wpłacony:
a) za pośrednictwem portalu rezerwacyjnego mafelo.com, przy użyciu systemu płatności internetowych dotpay lub paypal,
b) za pomocą przesłanego mailem przez Fotografa linku do płatności dotpay,
c) osobiście w studio kartą płatniczą, gotówką lub przelewem na wskazany przez Fotografa numer telefonu.
3. Zadatek uznaje się za wpłacony po zaksięgowaniu wpłaty na koncie lub po przekazaniu Fotografowi przez system płatności dotpay lub paypal informacji o dokonaniu wpłaty.
4. Przy rezerwacji internetowej wpłata zadatku przelewem nie gwarantuje rezerwacji wybranego terminu.
5. Rozliczenie sesji w studio możliwe jest kartą płatniczą lub gotówką
6. Dopłaty za usługi i produkty dodatkowo wybrane po zakończeniu sesji dokonywane są przez portal mafelo.com przy użyciu systemu dotpay lub paypal.
7. W wyjątkowych przypadkach, po uzgodnieniu z Fotografem, możliwa jest płatność przelewem. Ta forma płatności może opóźnić moment rozpoczęcia prac nad zdjęciami lub dostępności produktu albo usługi.

§6 SESJE ZDJĘCIOWE

1. Uzyskanie najlepszych efektów sesji wymaga spokoju i skupienia na pracy. Dotyczy to Fotografa, Klienta i Współpracowników. Dlatego sesje realizowane są bez obecności osób towarzyszących. Wyjątkiem są opiekunowie prawni osób niepełnoletnich. Ich obecność jest ograniczona do jednej osoby, która może przebywać w studio bez prawa wstępu na plan zdjęciowy podczas fotografowania.
2. Reguły bezpieczeństwa sanitarnego w Studio ustala Fotograf. Mogą one być bardziej restrykcyjne od powszechnie obowiązujących, określonych przez administrację państwową i lokalną. Opis aktualnie obowiązujących reguł jest dostępny na stronach internetowych Fotografa, opisany w portalu rezerwacyjnym mafelo.com oraz przekazywany mailem razem z linkami do płatności dotpay.
3. Klient ma obowiązek zapoznać się z regułami bezpieczeństwa sanitarnego przed dokonaniem płatności i nie dokonywać płatności jeśli się z nimi nie zgadza lub nie zamierza ich przestrzegać. Rezerwując termin i dokonując płatności Klient dobrowolnie zobowiązuje się do przestrzegania reguł bezpieczeństwa sanitarnego w imieniu własnym i ewentualnie innych osób mających brać udział w sesji. W przypadku zakupu vouchera Kupujący podejmuje zobowiązanie w imieniu Obdarowanego.
4. Nieprzestrzeganie przez Klienta reguł bezpieczeństwa sanitarnego może być powodem odmowy realizacji sesji i utraty zadatku lub unieważnienia vouchera.
5. Fotograf realizuje sesje w studio w określonych przez siebie dniach i godzinach.
6. Realizacja sesji w innym studiu, wskazanych wnętrzach lub plenerach innych niż opisane w ofercie jest możliwa pod warunkiem, że przed wpłatą zadatku:
a) Fotograf wyrazi zgodę na pracę w miejscu innym niż Studio
b) Zostaną określone, zaakceptowane przez Fotografa i potwierdzone przez niego mailem szczegóły sesji – conajmniej takie jak miejsce i termin realizacji, czas trwania sesji, jej cena, ilość przekazywanych zdjęć oraz cena ich obróbki lub/i retuszu
c) Klient wyrazi pisemną zgodę na ponoszenie wszelkich kosztów dodatkowych związanych z przejazdami, noclegami, wyżywieniem, wynajmem pomieszczeń i ewentualnym uzyskaniem pozwoleń na fotografowanie.

§7 WYBIERANIE ZDJĘĆ

1. Zdjęcia do retuszu wybierane są w studio wyłącznie podczas sesji wizerunkowych, sesji aktu artystycznego, sesji „jedno ładne zdjęcie”, sesji „cabin crew” oraz zdjęć do dokumentów.
2. W przypadku polaroidów wspólnie z Klientem wybierane są dwa zdjęcia z dużym i małym uśmiechem, a resztę zdjęć wybiera Fotograf.
3. We wszystkich sesjach niewymienionych w punktach 1 i 2 tego paragrafu zdjęcia do retuszu wybiera Klient zdalnie, przez portal mafelo.com.
4. Zdalnego wyboru zdjęć do retuszu należy dokonać w ciągu trzech tygodni od ich udostępnienia.
5. W przypadku przekroczenia tego terminu przygotowanie zdjęć przesuniete zostanie na koniec kolejki i może trwać o wiele dłużej niż określono w ofercie. Cena retuszu będzie taka jak w ofercie obowiązującej w dniu w którym potwierdzono zakończenie wybierania zdjęć przez portal mafelo.com (może być konieczna dopłata).
6. Po otrzymaniu zdjęć klient ma prawo jednorazowo zgłosić uwagi i poprosić o zmiany w retuszu. Uwagi nie mogą wykraczać poza zakres opisany w punkcie „Retusz”. Konieczny jest precyzyjny opis i ewentualnie przysłanie mailem zdjęcia z miejscami do poprawek oznaczonymi za pomocą zakreśleń i strzałek. Jeśli dokonane zmiany będą zgodne z przekazanym przez klienta opisem to ewentualna dalsza praca nad zdjęciami będzie odpłatna zgodnie z ceną retuszu dodatkowo wybranych zdjęć w danej ofercie.
§8 OBRÓBKA I RETUSZ
1. Różnice między obróbką a retuszem wynikają z opisu tych pojęć zawartego punktach 14 i 15 paragrafu 1.
2. Z wyjątkiem przypadków opisanych w paragrafie 10 mówiącym o przekazywaniu materiału zdjęcia zawsze poddawane są obróbce i retuszowi. Wyjątek stanowią zdjęcia o charakterze reportażowym, które są poddawane tylko obróbce. Retusz takich zdjęć jest możliwy odpłatnie w cenie indywidualnie ustalonej przez Fotografa.
3. Retusz obejmuje, jeśli to potrzebne, poprawienie wad cery (usunięcie zadrapań, skaleczeń, zasinień, pryszczy itp.), delikatne wygładzenie zmarszczek, usunięcie pojedyńczych odstających włosków, lekkie odchudzenie, poprawienie wyglądu ubrania. Zmarszczki mogą być spłycane ale retuszowane „do zera” będą tylko na wyraźne życzenie klienta. Sylwetka może być odchudzona w stopniu jaki Fotograf uzna za dopuszczalny. Podczas retuszu z tła usuwane są plamy a jego kolor jest ujednolicany. Usuwane są elementy, które znalazły się na nim przypadkowo (lampy studyjne, zanieczyszczenia). Nie będą usuwane
elementy które w czasie fotografowania celowo znalazły się na zdjęciu. Odblaski lamp w okularach będą usuwane, ale naturalne odbicia światła w oczach zawsze będą pozostawiane.
4. Nie będą wykonywane fotomontaże, szparowanie (wycinanie z tła), zmiany koloru odzieży lub tła, zmiany koloru przedmiotów ani inne prace zarezerwowane dla grafików komputerowych.
5. Decyzje dotyczące zakresu i stopnia retuszu podejmuje Fotograf, biorąc pod uwagę życzenia Klienta.
6. Fotograf może nie uwzględnić życzeń Klienta jeśli uzna że efekt końcowy będzie w jego opinii znacząco odbiegał od estetyki prezentowanej w portfolio.
7. Retuszowi nie podlegają szczegóły widoczne przy powiększeniu zdjęcia do rozmiarów większych niż przewidywany dla zastosowania danego zdjęcia.
8. Fotograf nie odpowiada za złe odwzorowanie barw, kontrastu i jasności spowodowane przez nieskalibrowane ekrany urządzeń używanych przez klienta

§9 PRZYGOTOWYWANIE ZDJĘĆ I TERMINY

1. Pliki RAW umożliwiające pełen zakres prac nad zdjęciami wybranymi przez klientów przechowywane są przez Fotografa 2 tygodnie od chwili zakończenia zlecenia (zaakceptowania zdjęć przez Klienta). Po tym terminie są usuwane i niemożliwy jest powrót do pracy nad nimi. Oznacza to, że po przekazaniu i zaakceptowaniu zdjęć przez Klienta ewentualny czas na wybranie i zamówienie retuszu dodatkowych zdjęć umieszczonych do wyboru zdalnego na portalu mafelo.com wynosi 2 tygodnie.
2. W przypadku sesji wymienionych w §7 p.1, wybór zdjęć do postprodukcji dokonywany jest w studio, a zdjęcia niewybrane nie są przechowywane.
3. Terminy przygotowania zdjęć (obróbki i retuszu) podane są w ofertach i zależą od rodzaju sesji, ilości zdjęć i ich rozdzielczości zależnej od przewidywanego wykorzystania.
4. W sesjach wizerunkowych i w niektórych innych przypadkach, można skorzystać z opcji express 24h.
5. Opcja express 24h dotyczy tylko jednego wybranego zdjęcia i może być niedostępna. Decyzję o jej dostępności każdorazowo podejmuje Fotograf.
6. W przypadku wybrania do retuszu ilości zdjęć większej niż podana w ofercie czas ich przygotowania może być dłuższy niż podany w ofercie.
7. Zdjęcia do dokumentów, zdjęcia w ramach sesji “szybkie zdjęcie do cv”, oraz sesji „cabin crew” są przygotowywane są bezpośrednio po zakończeniu fotografowania.
8. Zdjęcia opisane w ofercie jako „polaroidy” są przygotowywane i przekazywane Klientowi w dniu sesji lub w następnym dniu roboczym.

§10 PRZEKAZANIE ZDJĘĆ, PRAWA AUTORSKIE, LICENCJE

1. Zdjęcia przekazywane są Klientowi w formie elektronicznej, jako pliki w formacie JPG w rozdzielczości odpowiedniej do wykorzystania dozwolonego w licencji.
2. Na życzenie Klienta wybrane zdjęcia mogą być przekazane w formacie TIFF
3. Pliki RAW nigdy nie są przekazywane ani udostępniane klientowi ponieważ:
a) stanowią jedyny dowód posiadania przez Fotografa niezbywalnych, niematerialnych praw autorskich do zdjecia
b) zawierają dokładne charakterystyki zastosowanych przez Fotografa ustawień aparatu i stanowią jego tajemnicę zawodową
4. Fotograf przekazuje zdjęcia w jeden z następujących sposobów
a) link umożliwiający pobranie pliku z serwera kamabork.com (pliki spakowane w formacie ZIP)
b) załączniki do maila (niespakowane)
c) załączniki do maila (spakowane, szyfrowane, z hasłem drukowanym lub wysyłanym SMS-em)
d) przez portal mafelo.com (link i hasło do zalogowania wysyłane przez portal mafelo.com)
e) nagrane na płytę CD lub DVD
5. Ze względu bezpieczeństwo danych nie używamy nośników pamięci dostarczanych przez Klientów
6. Fotograf może umożliwić zakup całego materiału z sesji o charakterze prywatnym, bez obróbki i retuszu, w określonej przez siebie rozdzielczości.
7. Zdjęcia niepoddane obróbce i retuszowi mogą być wykorzystywane wyłącznie jako prywatna pamiątka, bez prawa do publikacji.
8. Licencja na komercyjne wykorzystanie zdjęć jest zawarta wyłącznie w cenie sesji wizerunkowych Quick, Duo i Standard. Licencja ta jest bezterminowa, nieograniczona terytorialnie i obejmuje następujące pola eksploatacji:
a) media i nośniki elektroniczne (rozdzielczość nie większa niż 1920px dla dłuższego boku)
b) publikacje w internecie (rozdzielczość nie większa niż 1920px dla dłuższego boku)
c) druk w formacie maksymalnym A4
Zmiana warunków licencji, w szczególności rozszerzenie pól eksploatacji, wymaga dopłaty zgodnej z wyceną dokonaną przez Fotografa
9. Cenę licencji dla zdjęć z sesji innych niż wymienione w punkcie 8 tego paragrafu określa Fotograf.
10. Wszystkie inne zdjęcia, nieposiadające licencji na komercyjne wykorzystanie, mogą być uzywane wyłącznie w celach prywatnych, nie związanych z działalnością zarobkową Klienta. Możliwe jest:
a) umieszczanie zdjęć na portalach społecznościowych takich jak Facebook, LinkedIn, GoldenLine, Instagram itp. (z wyjątkiem promowania działalności zarobkowej np. fanpage firmy na Facebooku lub analogicznych stronach innych portali społecznościowych)
b) wstawianie zdjęć do CV
c) druk zdjęć na użytek prywatny

§11 AKCEPTACJA ZDJĘĆ I ZAKOŃCZENIE WYKONYWANIA USŁUGI

1. Jeśli przed upływem 5 dni kalendarzowych, licząc od udostępnienia zdjęć, Klient nie zgłosi uwag oznacza to, że zdjęcia zostały zaakceptowane a wykonywanie usługi zakończone.
2. Zdjęcia do dokumentów, zdjęcia w ramach sesji “szybkie zdjęcie do cv” oraz „cabin crew”, akceptowane są ustnie, a odbiór zdjęcia przez Klienta oznacza zakończenie wykonywania usługi.
3. Po zakończeniu wykonywania usługi materiał wyjściowy niezbędny do pracy nad zdjęciami (pliki RAW) może zostać skasowany.
4. Po zakończeniu wykonywania usługi ponowne podjęcie pracy przy zdjęciach jest możliwe pod warunkiem, że pliki RAW nie zostały jeszcze skasowane. Cena ponownego zajęcia się zaakceptowanymi już zdjęciami jest taka jak cena retuszu dodatkowego zdjęcia w aktualnym cenniku w ofercie która była realizowana dla Klienta.

§12 SYTUACJE SZCZEGÓLNE

1. Ze względu na artystyczny charakter działalności Fotograf może odmówić realizacji oferty lub nie zrealizować jej należycie. W szczególności może się to zdarzyć gdy:
a) Fotograf uzna, że nie spełni oczekiwań Klienta dotyczących estetyki lub tematyki zdjęć
b) Klient oczekuje wykonania zdjęć których fotograf nie wykonuje (przykład: Klient oczekuje wykonania zdjęć, które Fotograf uznałby za wulgarne/pornograficzne)
c) brak jest odpowiednich warunków technicznych (przykład: Klient oczekuje wykonania zdjęć wymagających pomieszczenia większego niż Studio)
d) ma miejsce niezawiniona przez Fotografia sytuacja uniemożliwiająca uzyskanie pożądanych efektów (przykład: fotografowane dziecko płacze przez cały czas zarezerwowany na sesję)
e) wykonanie zdjęć Fotograf uznałby za nieetyczne lub sprzeczne z jego interesem (przykład: Fotograf nie wykonuje zdjęć do dokumentów rosyjskich)
2. Przed zarezerwowaniem terminu Klient powinien upewnić się, najlepiej w rozmowie telefonicznej, że dokonał właściwego wyboru oferty i jego oczekiwania nie uniemożliwią wykonania zdjęć.
3. W przypadku powstania szczególnej sytuacji, w której wykonanie zdjęć będzie niemożliwe, Fotograf decyduje o dalszym postępowaniu (zmiana terminu bez utraty zadatku przez Klienta, zmiana terminu z utratą zadatku przez Klienta, odmowa wykonania usługi z utratą zadatku przez Klienta).
4. Jeśli, na życzenie klienta fotograf wyraża zgodę na zmianę terminu sesji na późniejszy, to rozliczenie następuje według cennika obowiązującego w dniu realizacji sesji.

§13 DANE OSOBOWE – POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. W związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnym przepływem informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest firma: Kama Bork, Kamilla Borkowska, ul. Stanisława Kazury 2C lok. 29, 02-795 Warszawa, NIP: 822-180-26-76
2. Firma Kama Bork staje się administratorem danych osobowych w chwili przekazania ich przez Klienta (przekazywane dane to imię, nazwisko, telefon kontaktowy oraz adres email).
3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy o świadczenie usługi fotograficznej, do której wykonanie dane osobowe Klienta są niezbędne. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i wykonywania umowy.
4. Dane osobowe są przetwarzane lub udostępniane w następujących celach:
a) zawarcia i wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), w tym zapewnienia poprawnej jakości usługi, przez czas trwania umowy i rozliczeń po jej zakończeniu.
b) wykonania ciążących obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO), np. wystawienia i przechowywania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielenia odpowiedzi na reklamację przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywać dokumenty, oraz w którym Administrator może ponieść konsekwencje prawne niewykonania obowiązków.
c) korzystania z usług podwykonawców (laboratoria wykonujące na zlecenie produkty fotograficzne tj. albumy, odbitki, fotoobrazy, fotoboardy, fotodeski, itp., program do wyboru zdjęć), z którymi zostaną zawarte odpowiednie umowy.
d) przesyłania informacji drogą elektroniczną, przez portale społecznościowe Instagram/ Facebook lub telefoniczną odpowiednio w związku z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub art. 172 ust. 1 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku – Prawo Telekomunikacyjne
e) dostarczenia zamówienia przez operatorów pocztowych lub przewoźników – wyłącznie w celu dostarczenia zamówienia.
f) realizacji sesji – przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji zlecenia po czym archiwizowane i przechowywane przez okres właściwy dla przedawnienia roszczeń, tj. 10 lat.
5. Dane osobowe nie będą przetwarzane ani udostępniane w celach marketingowych. Publikacja zdjęć (wizerunku) możliwa jest tylko po wyrażeniu zgody przez Klienta aż do czasu jej odwołania.
6. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
a) przetwarzane zgodnie z prawem,
b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
c) merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
7. Każdy ma prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
8. Każdy ma prawo do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego.
9. Postanowienia końcowe
Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnienie osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
a) Administrator udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.
b) W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką prywatności stosuje się odpowiednio postanowienia regulaminu sesji firmy Kama Bork, Kamilla Borkowska, przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.